SPOJENÁ ŠKOLA

Spojená škola vznikla 1.9. 2005 na podnet zriaďovateľa spojením Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne, Stredného odborného učilišťa stavebného a Učilišťa stavebného v Trenčíne do jedného právneho subjektu v rámci racionalizácie a optimalizácie siete stredného školstva v meste Trenčín.

Spojená škola má tri organizačné zložky:

· Strednú priemyselnú školu stavebnú Emila Belluša
· Stredné odborné učilište stavebné
· Učilište stavebné


Prevádzka Spojenej školy je v dvoch budovách, ktoré sú v mestskej časti Zlatovce od seba vzdialené cca 800m vzdušnou čiarou. Riaditeľstvo školy sídli na Staničnej ulici č.4 neďaleko železničnej stanice Trenčín – Zlatovce. V tejto budove je umiestnená aj organizačná zložka Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša .

Vyučujú sa tam tieto štvorročné študijné odbory:

3650 6 00  staviteľstvo
3917 6 technické a informatické služby v stavebníctve
3692 6 00 geodézia, kartografia a kataster


Štúdium končí maturitnou skúškou. Absolventi po štvorročnom štúdiu získajú maturitné vysvedčenie v príslušnom študijnom odbore a medzinárodný certifikát kvality štúdia BB od medzinárodnej organizácie International education society London.
Pre školský rok 2006/2007 Spojená škola prijme v organizačnej zložke Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša spolu 120 žiakov a to do študijného odboru :

3650 6 00  staviteľstvo 60 žiakov
3917 6 technické a informatické služby v stavebníctve 30 žiakov
3692 6 00 geodézia, kartografia a kataster 30 žiakov


Na Brnianskej ulici č. 4 ( vedľa predajne stavebných materiálov STAVMAT IN ) sídlia
organizačné zložky Stredné odborné učilište stavebné a Učilište stavebné.

V organizačnej zložke Stredné odborné učilište stavebné sa vyučujú tieto študijné a učebné odbory:

ŠTUDIJNÉ ODBORY

3347 4 01 drevárska a nábytkárska výroba
3659 4 01 stavebníctvo a výroba stavieb


Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Absolventi získajú maturitné vysvedčenie v 2 – ročnom nadstavbovom štúdiu.

UČEBNÉ ODBORY

3661 2 00 murár
3355 2 00 stolár
3678 2 00 inštalatér
3675 2 00 maliar
3663 2 00 tesár
2465 2 02 strechár 
2465 2 02 klampiar 
               železobetonár
               montér suchých stavieb


Štúdium je ukončené záverečnou skúškou. Absolventi získajú výučný list v 3 – ročnom učebnom odbore.

V organizačnej zložke Učilište stavebné môžu absolventi v 2 – ročnom učebnom odbore Stavebná výroba získať vysvedčenie o záverečnej skúške bez výučného listu.
Toto štúdium je vhodné pre absolventov Základnej školy, ktorí ju ukončili v nižšom ako 9. ročníku.